Ehdot

Sisältö

Kohta 1 - Määritelmät
Kohta 2 - Jungle Gym B.V:n tiedot
Kohta 3 - Soveltuvuus
Kohta 4 - Tarjous
Kohta 5 - Sopimus
Kohta 6 - Peruutusoikeus
Kohta 7 - Asiakkaan velvollisuudet harkinta-ajan aikana
Kohta 8 - Asiakkaan peruutusoikeuden käyttäminen ja kulut
Kohta 9 - Jungle Gymin velvollisuudet peruutustapauksessa
Kohta 10 - Peruutusoikeuden poissulkeminen
Kohta 11 - Hinta
Kohta 12 - Yhdenmukaisuus ja lisätakuu
Kohta 13 - Toimitus ja toimeenpano
Kohta 14 - Jatkuva tulossopimus: kesto, päättäminen ja jatkaminen
Kohta 15 - Maksu
Kohta 16 - Valitus
Kohta 17 - Kiistat
Kohta 18 - Lisäprovisiot tai poikkeukset

Kohta 1 – Määritelmät

Näissä ehdoissa seuraavilla käsitteillä on seuraavat merkitykset:

 1. Lisäsopimus: sopimus, jossa kuluttaja hankkii tuotteita etäsopimuksen mukaisesti ja Jungle Gym B.V. tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet kolmannen osapuolen ja Jungle Gym B.V:n välisen järjestelyn mukaisesti.;
 2. Harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruutusoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi kaupallisiin, liiketoiminnallisiin tai ammatillisiin toimintoihin liittyviä tarkoituksia varten;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Jatkuva tulossopimus: sopimus tuotteiden toimittamiseksi määrättynä aikana;
 6. Kestävä tietoväline: mikä tahansa tapa, mukaan lukien sähköposti, jonka avulla kuluttaja tai Jungle Gym B.V. voi tallentaa tietoja, jotka on kohdistettu hänelle henkilökohtaisesti tavalla, joka tekee tulevan tarkastelun ja käytön mahdollisesti ajan kuluessa, joka vastaa tarkoitusta, jota varten tiedot on tarkoitettu ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen vääristelemättömän kopioinnin mahdolliseksi;
 7. Peruutusoikeus: kuluttajan valinta olla jatkamatta etäsopimusta katumusajan aikana;
 8. Jungle Gym B.V.: yritys, joka tarjoaa tuotteet kuluttajalle etäsopimuksen puitteissa;
 9. Etäsopimus: sopimus Jungle Gym B.V:n ja kuluttajan välillä organisoidun järjestelmän laajuudessa tuotteiden myymiseksi etäisyyden päästä, jolloin etäviestinnän välineenä käytetään jotain teknologiaa sopimuksen loppuun saattamiseksi;
 10. Vakiolomake peruutusta varten: eurooppalainen vakiolomake peruutusta varten kohdassa 6;
 11. Tekniikka etäviestintää varten: käytettävä keino sopimuksen solmimiseksi ilman, että kuluttaja ja Jungle Gym B.V. ovat samassa paikassa samaan aikaan.

Kohta 2 – Jungle Gym B.V:n tiedot

Jungle Gym B.V.
Valschermkade 18
NL-1059 CD Amsterdam
Alankomaat
Puhelin: + 31 (0) 854441000
Sähköposti: [email protected]
Vaatimustenmukaisuustodistus: 33 260625
VAT-numero: NL 8137.81.887.B06

Kohta 3 – Soveltuvuus

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia Jungle Gym B.V:n tarjouksia ja kaikki etäsopimuksia Jungle Gym B.V:n ja kuluttajan välillä.
 2. Ennen etäsopimuksen solmimista Jungle Gym B.V. toimittaa sinulle näiden yleisten ehtojen tekstin maksutta ja mahdollisimman pian. Jos tämä on kohtuuden rajoissa mahdotonta, Jungle Gym B.V. ilmoittaa millä tavalla yleisiä ehtoja voi tutkia ja että ne lähetetään pyydettäessä maksutta ennen etäsopimuksen solmimista.
 3. Jos etäsopimus solmitaan sähköisesti, näiden ehtojen teksti edellisestä osasta poiketen ja ennen kuin etäsopimus on solmittu, voidaan myös toimittaa kuluttajalle sähköisesti niin, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pitkäaikaiseen tietovälineeseen. Jos tämä on kohtuuden rajoissa mahdotonta, voidaan määrittää, missä yleiset yleisiä ehtoja voi tarkastella sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavalla ennen etäsopimuksen solmimista.
 4. Jos määrätty tuote-ehto on voimassa näiden yleisten ehtojen lisäksi, toinen ja kolmas kappale voivat voimassa sen mukaisesti, ja ristiriitaisten ehtojen kohdalla kuluttaja voi aina vedota itselleen edullisimpaan soveltuvaan provisioon.

Kohta 4 – Tarjous

 1. Jos tarjous on voimassa rajallisen ajan tai tietyt ehdot ovat voimassa, se ilmoitetaan tarjouksessa selvästi.
 2. Tarjous sisältää tarjottujen tuotteiden täyden ja täsmällisen kuvauksen. Kuvaus on sopivan yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioita tuotteen riittävästi. Jos Jungle Gym B.V. käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukaisia kuvia tuotteesta ja/tai tarjotuista palveluista. Selkeät virheet tai erehdykset tarjouksessa eivät sido Jungle Gym B.V:tä
 3. Kaikki tarjoukset sisältävät tietoja, joista kuluttajalle selviää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sisältyy tarjouksen hyväksymiseen.

Kohta 5 – Sopimus

 1. Kappaleen 4 määräysten mukaisesti sopimus astuu voimaan, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt asetetut ehdot.
 2. Jos kuluttaja hyväksyi tarjouksen sähköisesti, Jungle Gym B.V. vahvistaa tarjouksen hyväksynnän vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin hyväksynnän vastaanottamista ei ole vahvistettu, kuluttaja voi kiistää sopimuksen.
 3. Jos sopimus solmitaan sähköisesti, Jungle Gym B.V. ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimiin sähköistä tietojen siirtoa varten ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, Jungle Gym B.V. noudattaa asiaankuuluvia turvatoimia.
 4. Jungle Gym B.V. voi lain sallimissa rajoissa kerätä tietoja kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvollisuutensa ja kaikkia tietoja ja tekijöitä, jotka ovat asiaankuuluvia etäsopimuksen solmimiseksi vastuullisesti. Jos tämän tutkimuksen tuloksena Jungle Gym B.V. löytää syitä olla solmimatta sopimusta, se on lain mukaan oikeutettu kieltäytymään tilauksesta ja pyynnöstä syiden nojalla tai se voi liittää erityisehtoja sopimuksen toteutusta varten.
 5. Ennen tuotteen toimitusta Jungle Gym B.V. lähettää seuraavat tiedot tuotteen mukana tai niin, että kuluttaja voi tallentaa ne käyttökelpoisella tavalla pitkäaikaiselle tietovälineelle:
  1. Jungle Gym B.V:n käyntiosoite, johon kuluttaja voi ottaa yhteyttä valitustapauksessa;
  2. ehdot, joiden mukaan kuluttaja voi käyttää peruutusoikeuttaan, tai tiedot, miksi hän ei saa käyttää peruutusoikeutta;
  3. tiedot olemassa olevista jälkimyyntipalveluista ja takuista;
  4. hinta mukaan lukien kaikki verot, soveltuvin osin toimituskulut ja maksutapa, toimitus tai etäsopimuksen toteutus;
  5. peruutuksen vakiolomake, jos kuluttajalla on peruutusoikeus.

Kohta 6 – Peruutusoikeus

 1. Kuluttaja voi kiistää tuotteen ostosopimuksen ilman, että hänen tarvitsee ilmoittaa syytä, vähintään 14 päivän harkinta-ajan aikana. Jungle Gym B.V. voi kysyä kuluttajalta peruutuksen syytä mutta ei voi pakottaa kuluttajaa ilmoittaman syitään.
 2. Alilausekkeessa 1 mainittu harkinta-aika alkaa päivänä, jolloin kuluttaja tai kuluttajan etukäteen osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyritys, vastaanottaa tuotteen tai;
  1. jos kuluttaja tilasi useita tuotteita samassa tilauksessa: päivänä jolloin kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli vastaanotti viimeisen tuotteen. Jungle Gym B.V. voi kieltäytyä useiden tuotteiden tilauksessa, jossa on eri toimituspäiviä, edellyttäen että tästä ilmoitetaan kuluttajalle ennen tilausprosessia.
  2. jos tuotteen toimitus muodostuu useista eristä tai osista: päivänä jolloin kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli vastaanotti viimeisen erän tai viimeisen osan.
  3. jos kyseessä on sopimus tuotteiden säännöllisestä toimituksesta tietyn ajanjakson aikana: päivänä jolloin kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli vastaanotti ensimmäisen tuotteen.

Lataa peruutuslomake

Kohta 7 – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana

 1. Tänä aikana kuluttaja käsittele tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hänen täytyy palauttaa tuote samassa kunnossa kuin se oli vastaanotettaessa: sen täytyy olla kokonainen, vahingoittumaton ja alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa. Pääperiaate on, että kuluttaja saa vain käsitellä ja tarkastaa tuotteen samalla tavalla kuin tuotetta saa käsitellä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vain vastuussa tuotteen arvon pienenemisestä, joka aiheutuu tuotteen käsittelytavasta, joka meni pidemmälle kuin alakohdassa 1 on sallittu.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon pienenemisestä, jos Jungle Gym B.V. ei ole toimittanut hänelle kaikkia lainmukaisia tietoja peruutusoikeudesta ennen sopimuksen solmimista.

Kohta 8 – Kuluttajan peruutusoikeuden käyttäminen ja kulut

 1. Jos kuluttaja käyttää peruutusoikeutta, hän ilmoittaa Jungle Gym B.V:lle yksiselitteisesti peruutuksen vakiolomakkeella harkinta-ajan aikana.
 2. Kuluttaja palauttaa tuotteen tai toimittaa sen Jungle Gym B.V:lle (tai valtuutetulle edustajalle) niin pian kuin mahdollista mutta 14 päivän kuluessa laskettuna ilmoituksesta, johon on viitattu alilausekkeessa 1. Tätä ei tarvitse tehdä, jos Jungle Gym B.V. tarjosi hakea tuotteen itse. Kuluttaja noudatti tuotteen palautusaikaa, jos tuote palautettiin ennen harkinta-ajan päättymistä.
 3. Kuluttaja palauttaa tuotteen ja kaikki toimitetut lisäosat ja pakkaukset alkuperäisessä kunnossa ja Jungle Gym B.V:n antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaan.
 4. Oikean ja oikea-aikaisen peruutusoikeuden suorittamisen riski ja taakka on kuluttajan vastuulla.
 5. Tuotteen palauttamisen suorat kulut ovat kuluttajan vastuulla.
 6. Jos kuluttaja käyttää peruutusoikeutta, kaikki lisäsopimukset päättyvät lain nojalla.

Kohta 9 – Jungle Gymin velvollisuudet peruutuksen yhteydessä

 1. Jos Jungle Gym B.V. saa peruutusilmoituksen sähköisesti, se lähettää vastaanottoviestin.
 2. Jungle Gym B.V. hyvittää kaikki kuluttajalta saadut maksut, mukaan lukien Jungle Gym B.V:n toimituskulut, mahdollisimman pian mutta 14 päivän kuluessa laskettuna seuraavasta päivästä, jolloin kuluttaja ilmoitti peruutuksesta. Jos Jungle Gym B.V. ei tarjoudu hakemaan tuotetta itse, se voi odottaa takaisinmaksu kunnes se on saanut tuotteen tai kunnes kuluttaja on todistanut, että hän on palauttanut tuotteen, kumpi tapahtuu ensin.
 3. Jungle Gym B.V. käyttää samaa maksutapaa kuin kuluttaja käytti, ellei kuluttaja suostu toiseen maksutapaan. Hyvitys tehdään kuluttajalle maksutta.
 4. Jos kuluttaja valitsi kalliimman toimitustavan halvimman vakiotoimituksen sijasta, Jungle Gym B.V:n ei tarvitse hyvittää kalliimman kulutustavan lisäkuluja.

Kohta 10 - Peruutusoikeuden poissulkeminen

Jungle Gym B.V. voi sulkea seuraavat tuotteet peruutusoikeuden ulkopuolelle mutta vain jos Jungle Gym B.V. ilmoitti tästä selkeästi tarjousta tehtäessä tai joka tapauksessa hyvissä ajoin ennen sopimuksen solmimista:

 1. Tuotteet, joiden hintaan vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vaihtelut, joihin Jungle Gym B.V. ei voi vaikutta ja jotka voivat tapahtua peruutusajan aikana;
 2. Sopimukset, jotka solmitaan julkisessa huutokaupassa. Julkinen huutokauppa määritetään myyntitavaksi, jossa Jungle Gym B.V. tarjoaa tuotteita kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolla on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupan pitäjän valvonnassa ja jolloin korkeimman tarjouksen esittäjä ostaa tuotteet. .

Kohta 11 – Hinta

 1. Tuotteiden hintoja ei nosteta tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana, lukuun ottamatta arvonlisäveromuutoksen aiheuttamia hintamuutoksia.
 2. Vastoin kuin edellisessä kappaleessa todetaan Jungle Gym B.V. voi tarjota tuotteita, joiden hintaan vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vaihtelut, jotka ovat Jungle Gym B.V:n hallinnan saavuttamattomissa, vaihtelevilla hinnoilla. Tarjouksessa ilmoitetaan hinnanvaihteluiden mahdollisuus ja se seikka, että kaikki ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja.
 3. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kohta 12 – Yhdenmukaisuus ja lisätakuu

  Varoitukset:
  Ainoastaan kotikäyttöön.
  Vain ulkokäyttöön.
  Käyttäjän paino enintään 50 kg.
  Ei sovellu alle kolmivuotiaille.
  Tarkoitettu 3–10-vuotiaille lapsille.
  Käyttäjiä yhteensä enintään (Katso tuotesivua).

  1. Jungle Gym B.V. takaa, että tuotteet ovat sopimuksen mukaisia, tarjouksessa lueteltujen spesifikaatioiden mukaisia, käytettävyyden kohtuullisen ja/tai luotettavuuden vaatimuksen mukaisia ja olemassa olevien lainmukaisten säännösten ja/tai asetusten mukaisena päivänä, jolloin sopimus solmittiin.
  2. Jungle Gym B.V:n, sen toimittajan, valmistajan tai maahantuojan tarjoama lisätakuu ei koskaan vaikuta oikeuksiin ja vaateisiin, joita kuluttaja voi käyttää Jungle Gym B.V:tä kohtaan, jos Jungle Gym B.V. ei ole onnistunut täyttämään velvollisuuksiaan tai jos Jungle Gym B.V. on epäonnistunut täyttämään omaa osuuttaan sopimuksesta.
  3. Lisätakuun ymmärretään tarkoittavan Jungle Gym B.V:n, sen toimittajan, maahantuojan tai valmistajan, joille Jungle Gym B.V. on määrittänyt tiettyjä oikeuksia tai vaateita kuluttajaa kohtaan, jokaista velvollisuutta, jotka ulottuvat pidemmälle kuin lain mukaan vaaditaan, jos yritys ei toimi yhdenmukaisesti oman sopimusosuutensa kanssa.

  Kohta 13 – Toimitus ja toimeenpano

  1. Jungle Gym B.V. pyrkii toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kirjatessaan tilauksia ja toteuttaessaan tuotetilauksia.
  2. Toimituspaikka on kuluttajan Jungle Gym B.V:lle antama osoite.
  3. Näiden yleisten ehtojen kohdan 4 määräysten mukaisesti Jungle Gym B.V. toteuttaa hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, mutta vähintään 30 päivän kuluessa, ellei toisesta toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida suorittaa tai voidaan suorittaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä 30 päivän kuluessa tilauksesta. Tällaisissa tapauksissa kuluttaja on oikeutettu purkamaan sopimus maksutta ja hänellä on oikeus mahdolliseen korvaukseen.
  4. Jos sopimus on purettu edellisen kappaleen mukaisesti, Jungle Gym B.V. palauttaa kuluttajan tekemän maksun pikaisesti.
  5. Riski tuotteiden katoamisesta ja/tai vahingoittumisesta kuuluu Jungle Gym B.V:lle siihen saakka, kunnes tuotteet on toimitettu kuluttajalle tai etukäteen nimetylle, kuluttajalle ilmoitetulle edustajalle, ellei muusta ole erikseen sovittu.

  Kohta 14 – Jatkuva tulossopimus: kesto, päättyminen ja uusiminen

  Päättyminen:

  1. Kuluttaja voi milloin tahansa päättää sopimuksen, joka solmittiin määrittämättömäksi ajaksi ja joka ulottuu tuotteiden säännölliseen toimitukseen päättymissääntöjen mukaisesti ja sitä koskee enintään yhden kuukauden irtisanominen.
  2. Kuluttaja voi milloin tahansa päättää sopimuksen, joka solmittiin määrätyksi ajaksi ja joka ulottuu tuotteiden säännölliseen toimitukseen määrätyn ajanjakson lopussa päättymissääntöjen mukaisesti ja sitä koskee enintään yhden kuukauden irtisanominen..
  3. Kuluttaja voi peruuttaa sopimukset, jotka mainittiin edellisissä kappaleissa:
   - milloin tahansa ilman rajoitusta päättymiseen tiettyyn aikaan tai annettuun ajanjaksoon;
   - vähintään samalla tavalla kuin yritys on ne päättänyt;
   - kaikkina aikoina samalla irtisanomisajalla kuin Jungle Gym B.V. määrittää itselleen.

  Jatkaminen:

  1. Määrätyksi ajaksi sovittua sopimusta, joka ulottuu tuotteiden säännölliseen toimitukseen, ei jatketa tai uudisteta automaattisesti kiinteäksi ajaksi.
  2. Määrätyksi ajaksi sovittua sopimusta, joka ulottuu tuotteiden säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa ainoastaan määräämättömäksi ajaksi, jos kuluttaja voi peruuttaa sen milloin tahansa yhden kuukauden irtisanomisajalla.

  Kesto:

  1. Jos sopimuksen kesto on yli vuoden, kuluttaja voi päättää sopimuksen milloin tahansa yhden vuoden kuluttua enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, elleivät kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus estä päättämistä ennen sovitun ajan loppumista.

  Kohta 15 – Maksu

  1. Ellei sopimuksessa tai lisäehdoissa ole muuta sovittu, kuluttajan tulee maksaa sovitut maksut 14 päivän kuluessa harkinta-ajan jälkeen tai jos harkinta-aikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Jos sopimus koskee palveluiden tarjoamista, tämä aika alkaa päivänä, jolloin kuluttaja vastaanotti sopimusvahvistuksen.
  2. Myytäessä tuotteita kuluttajalle ei ole sallittua neuvotella yli 50 %:n ennakkomaksua yleisissä ehdoissa. Jos ennakkomaksusta sovittiin, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeutta koskien kyseisen tilauksen suorittamista tai kyseisiä palveluita ennen sovitun ennakkomaksun suorittamista.
  3. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa Jungle Gym B.V:lle täsmällisesti mahdollisista annettujen tai määritettyjen maksutietojen epätäsmällisyyksistä.
  4. Jos kuluttaja ei ole suorittanut maksuvelvollisuuttaan ajoissa ja Jungle Gym B.V. on ilmoittanut hänelle, että maksu on myöhässä ja antanut kuluttajalle 14 päivää aikaa suorittaa maksu, kuluttajan tulee suorittaa lainmukainen korko suoritettavasta maksusta ja Jungle Gym B.V. on oikeutettu veloittamaan kuluttajalta mahdolliset muut perintäkulut. Nämä lain ulkopuoliset perintäkulut eivät saa olla suuremmat kuin 15 % maksamattomista maksuista enintään 2 500 €, 10 % seuraavasta 2 500 eurosta ja 5 % seuraavasta 5 000 eurosta ja vähintään 40 €. Jungle Gym B.V. voi poiketa edellä mainituista summista ja prosenttimääristä kuluttajan eduksi.

  Kohta 16 – Valitus

  1. Jungle Gym B.V:llä on valitusten käsittelyn toimintatapa ja se käsittelee valituksen tämän toimintatavan mukaisesti.
  2. Valitukset sopimuksen suorittamisesta toimitetaan huolellisesti ja selkeästi kuvattuihin Jungle Gym B.V:lle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja huomasi viat.
  3. Jungle Gym B.V:lle lähetettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Jos valitus vaatii pidemmän käsittelyajan, Jungle Gym B.V. vastaa 14 päivän kuluessa ja ilmoittaa vastaanottaneensa valituksen ja ilmoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
  4. Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisillä neuvotteluilla kohtuullisen ajan kulussa tai 3 kuukauden kuluessa valituksen lähettämisestä, kiista voidaan siirtää riitojen ratkaisumenettelyyn.

  Kohta 17 - Kiistat

  Hollannin laki määrää Jungle Gym B.V:n ja kuluttajan välistä sopimusta, jota koskevat nämä yleiset ehdot.

  Kohta 18 - Lisäprovisiot tai poikkeukset

  Lisäprovisioita ja/tai poikkeuksia näistä yleisistä ehdoista ei tulisi olla kuluttajan kustannuksella ja ne täytyy esittää kirjallisina tai tallentaa sellaisella tavalla, että kuluttaja voi tallentaa ne käyttökelpoisella tavalla pitkäaikaiselle tietovälineelle.

Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.